Sopimusehdot

ST-QL014 / 31.8.2015

1. Soveltamisala

1.1. Näitä ehtoja sovelletaan Sievi-Tools Oy:n (jäljempänä myyjä) valmistamien tavaroiden toimittamiseen ostajalle, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti sopineet.

1.2. Toimitusta koskevat asiakirjat ovat tarjous, tilausvahvistus ja nämä toimitusehdot.

2. Omistusoikeus

2.1. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta sekä mahdolliset viivästyskorot ja perintäkulut on kokonaan maksettu myyjälle.

2.2. Tavaran tai sen osan valmistusta varten tarvittavat tekniset asiakirjat ja tiedot, jotka osapuolet ovat ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen toisilleen luovuttaneet, ovat luovuttajan omaisuutta. Saatuja teknisiä asiakirjoja ja tietoja ei saa käyttää ilman luovuttajan suostumusta muuhun kuin sopimuksen edellyttämään tarkoitukseen.

3. Maksuehdot

3.1. Ellei toisin sovita, tavaran hinnasta suoritetaan laskua vastaan 100 % toimituksen yhteydessä tai 40 % sopimuksen tullessa voimaan ja 60 % toimituksen jälkeen.

3.2. Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei toisin sovita.

3.3. Mikäli toimitus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, voi myyjä laskuttaa erikseen siitä osasta tilauksesta, joka on jo valmistunut.

3.4. Viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain 4 a §:n mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Maksun viivästyessä myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut ostajalta.

3.5. Ostajan on maksettava lasku reklamaatiosta huolimatta, ellei toisin sovita.

4. Maksun viivästyminen

4.1. Ostajan laiminlyödessä maksuvelvollisuuteensa myyjällä on oikeus kieltäytyä aloittamasta tai jatkamasta suoritustaan sekä pidättäytyä valmiin tavaran tai hallussaan olevan ostajan aineiston luovuttamisesta siihen asti, kunnes kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen on kokonaan maksettu.

4.2. Jos tavaran toimitus viivästyy edellä mainitun myyjän kieltäytymis- tai pidätysoikeuden käyttämisen vuoksi, on viivästymistä pidettävä ostajan sopimusrikkomuksena.

4.3. Mikäli ostaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan kohtuullisen ajan kuluessa maksun erääntymisestä, on myyjällä oikeus realisoida tavara parhaaksi katsomallaan tavalla. Myyjä ei kuitenkaan saa tavaraa realisoidessaan perusteettomasti loukata ostajan etua. Myyjän saatavat ylittävä osa realisointituotoista on tilitettävä ostajalle ilman aiheetonta viivästystä.

5. Toimituslauseke ja vaaranvastuu

5.1. Ellei toimitusehtoa ole erikseen sovittu, toimitus tapahtuu ”Ex Works” sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevien Incoterms -tulkintasääntöjen mukaisesti.

6. Toimitusaika

6.1. Tavaran toimitusaika ja hinta lasketaan tarjouksen tai sopimuksen tekohetken tietojen perusteella.

6.2. Toimitusajan laskeminen alkaa siitä hetkestä, jolloin ostaja on toimittanut tarpeellisen ja riittävän aineiston tavaran valmistamiseksi, tehnyt kirjallisen tilauksen sekä suorittanut sopimuksen mukaisen ennakkomaksuvelvoitteen.

7. Tavaran muutokset tarjouksen tai sopimuksen tekemisen jälkeen

7.1. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa toimitusaikaa sekä tavaran hintaa, mikäli ostajan toimesta tavara muuttuu tarjouksen tai sopimuksen tekohetken jälkeen. Myyjän on ilmoitettava kirjallisesti ostajalle uusi toimitusaika sekä tavaran hinta, kun muutosvaatimuksen aiheuttamat kustannukset ja muutosten tekemiseen käytettävä aika on selvillä.

7.2. Mikäli myyjän ilmoittama muuttunut toimitusaika ja tavaran hinta olennaisesti poikkeavat alun perin sovitusta, on ostajalla oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti myyjälle.

7.3. Ostajan purkaessa sopimuksen 7.2. kohdan perusteella on myyjällä oikeus saada ostajalta korvaus siihen asti tekemästään sopimukseen perustuvasta työstä.

8. Toimituksen viivästyminen

8.1. Myyjän on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava ostajalle, jos myyjästä johtuvasta syystä toimituksen viivästyminen sovitusta aikataulusta on ilmeistä. Myyjän on lisäksi ilmoitettava arvioitu uusi toimitusaika.

8.2. Myyjä ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä, joka aiheutuu ostajan puolelle katsottavasta syystä.

8.3. Myyjä ei ole vastuussa viivästyksen ostajalle aiheuttamista välillisistä kuluista.

9. Vastuu teknisten asiakirjojen ja tietojen virheestä

9.1. Myyjän on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava ostajalle, mikäli tavaran valmistamista varten ostajan toimittamat tekniset asiakirjat ja tiedot eivät sovellu tavaran valmistamiseen sopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

9.2. Mikäli osapuolet sopivat, että myyjä suunnittelee ja toteuttaa tarvittavan muotti- tai työvälinesuunnittelun tai korjaukset ostajan teknisiin asiakirjoihin ja tietoihin, on ostajan tarkistettava ja hyväksyttävä myyjän tekemät suunnitelmat ja muutokset ennen työn aloittamista. Myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa ja toimitusaikaa edellä mainittujen toimenpiteiden vuoksi.

9.3. Ostaja vastaa toimittamansa aineistonsa virheestä myös edellä mainittujen myyjän tekemien ja ostajan hyväksymien korjausten ja muutosten osalta.

9.4. Ostaja vastaa siitä, että hänen toimittamansa aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia eikä siihen kohdistu käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia.

9.5. Mikäli osapuolet sopivat, että myyjä suunnittelee tuotemallin, muotin, NC-ohjelmia tai vastaavia, on näiden toimitukseen liittyvien aineistojen omistusoikeus myyjällä, ellei erikseen muuta sovita.

10. Vastuu tavaran virheestä ja virheen seuraamukset

10.1. Myyjä vastaa siitä, että ostajalle luovutettu tavara on ostajan toimittamien aineiston ja spesifikaatioiden mukainen.

10.2. Myyjä vastaa vain tavaran virheestä, joka syntyy sopimuksen edellyttämissä olosuhteissa ja tavaraa oikein käytettäessä. Myyjä ei vastaa virheestä, joka aiheutuu ostajan määräämästä rakenteesta, materiaalista tai valmistusmenetelmästä, ostajan suorittamasta puutteellisesta huollosta, väärästä asennuksesta tai korjauksesta tai ilman myyjän lupaa tehdystä muutoksesta tai tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

10.3. Ostajan on toimitettava myyjälle havaitsemastaan tavaran virheestä kirjallinen reklamaatio 14 päivän kuluessa toimituspäivästä. Reklamaation syy on yksilöitävä. Mikäli ostaja laiminlyö reklamaation tekemisen edellä mainitussa ajassa, hän menettää oikeuden esittää tavaran virheeseen perustuvia vaatimuksia.

10.4. Osapuolet sopivat keskenään toimenpiteistä, joihin reklamaatio mahdollisesti antaa aihetta.

10.5. Mikäli ostaja virheen havaittuaan tai kun hänen olisi pitänyt se havaita, käsittelee tavaraa virhettä pahentaen tai jättää estämättä virheen aiheuttamien lisävahinkojen syntymisen, menettää ostaja oikeutensa vedota tavaran virheeseen.

10.6. Myyjällä on velvollisuus korvata ostajalle virheellisen tavaran aiheuttama välitön vahinko korkeintaan tavaran tai toimituserän kauppahinnan määrään saakka. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan edellä mainitun lisäksi mitään muita ostajalle aiheutuneita kustannuksia tai välillistä vahinkoa.

10.7. Ostajalla on myyjästä johtuvan tavaran olennaisen virheen perusteella oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen.

11. Purkuoikeus

11.1. Mikäli jompikumpi osapuolista olennaisesti rikkoo sopimusta, on syyttömällä osapuolella oikeus kirjallisesti osittain tai kokonaan purkaa sopimus ja vaatia sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon korvaamista enintään puretun toimituksen osan hintaa vastaavalla määrällä.

11.2. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa kauppa, mikäli on todennäköistä, että toinen osapuoli ei kykene täyttämään sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan. Vaihtoehtona purkamiselle osapuoli voi vaatia toiselta osapuolelta vakuuden asettamista sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

12. Ylivoimainen este

12.1. Myyjästä riippumaton ylivoimainen este, kuten lakko, työsulku, tulipalo tai muu vastaavanlainen este, vapauttaa myyjän noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko tai viranomaisten toimenpiteet tai muut vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät myyjästä riippumattomat syyt, joita ei voi kohtuudella ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan pidentämiseen.

12.2. Jos edellä mainittu ylivoimainen este kohtuuttomasti vaikeuttaa myyjän sopimuksen mukaista suoritusta, on myyjä oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa kokonaan tai suorituksen toteutumattomalta osin. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta edellä mainitun peruutuksen perusteella.

12.3. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli ylivoimaisen esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa hänelle kohtuutonta haittaa tai merkittäviä lisäkustannuksia. Ostajan purkamisoikeus koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este kohdistuu.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

13.1. Sopimuksesta syntyneet erimielisyydet ratkaistaan myyjän alioikeudessa tai niin sovittaessa välimiesmenettelyssä.

13.2. Ennen tavaran virheellisyyttä koskevan kanteen nostamista tai asian saattamista välimiesmenettelyyn osapuolet voivat pyytää kauppakamarin nimeän tavarantarkastajan lausunnon tavaran virheellisyydestä. Osapuolet vastaavat puoliksi tavarantarkastajasta aiheutuvista kustannuksista.

13.3. Erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Lataa tästä sopimusehtomme pdf-muodossa.